Xuất bản thông tin

null Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 485, tờ bản đồ số 04, diện tích 1.599,7 m2 và thửa đất số 44, tờ bản đồ số 15, diện tích 498,50 m2 đất tọa lạc tại xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Chi tiết bài viết

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 485, tờ bản đồ số 04, diện tích 1.599,7 m2 và thửa đất số 44, tờ bản đồ số 15, diện tích 498,50 m2 đất tọa lạc tại xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Nút: dongthap.gov.vn:-1