DANH SÁCH THÔNG TIN THỦ TRƯỞNG HUYỆN ỦY

DANH SÁCH THÔNG TIN THỦ TRƯỞNG HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

HUYỆN ỦY TAM NÔNG

01

Huỳnh Thanh Sơn

Bí thư HU

1970

0913967690

huynhson.vnpt@gmail.com

02

Trương Văn Sơn

Phó bí thư HU

1962

0913967219

truongsonhutn@gmail.com