ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Trang chủ UBMT & Các TCXH

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN 

01

Phạm Văn Đặng

Chủ tịch UBMTTQ

1964 

 

0918667793

 

phamvandang.htn@gmail.com

02 Lê Văn Sắng Phó Chủ tịch UBMTTQ  

 

0913843998    
CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HUYỆN
01 Phùng Công Thanh Chủ tịch Hội Nông dân 1971

0919770004   phungcongthanh1971@gmail.com
02 Nguyễn Duy Thống Nhất Phó Chủ tịch Hội Nông dân     0938881730    
03 Nguyễn Hoàng Minh Chủ tịch LĐLĐ 1967

0918054558   hoangminhtn1966@gmail.com
04 Nguyễn Thị Kim Hà Phó Chủ tịch LĐLĐ     0919460503   ntkimha1969@mail.com
05 Nguyễn Thị Liệp Chủ tịch HLHPN 1974

0914458567   nguyenlieptn@gmail.com
06 Vũ Thị Thiên Lý Phó Chủ tịch HLHPN     0939341135   thienly.dongthap15@gmail.com
07 Trịnh Văn Lớn Chủ tịch Hội CCB     0913705185    
08 Nguyễn Chí Khanh Bí thư Huyện đoàn 1987

0919325115   nguyenkhanhphuhiep@gmail.com
 
Nút: dongthap.gov.vn:-1