Tochucbomay

DANH SÁCH THÔNG TIN THỦ TRƯỞNG CÁC BAN NGÀNH HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

HUYỆN ỦY TAM NÔNG

01

Huỳnh Thanh Sơn

Bí thư HU

1970

0913967690

huynhson.vnpt@gmail.com

02

Trương Văn Sơn

Phó bí thư HU

1962

0913967219

truongsonhutn@gmail.com

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

01

Trần Thanh Nam

Chủ tịch

1975

0939990033

3827273

Vpub.ttnam@gmail.com

02

Nguyễn Hữu Nghĩa

Phó Chủ tịch

1973

0913967557

3829797

nghiahuu.dt@gmail.com

03

CÁC PHÒNG BAN TRỰC THUỘC

VĂN PHÒNG HĐND&UBND

01

Trần Thanh Thành

Chánh Văn phòng

1976

0944877415

3827270

ttthanh.htn@gmail.com

02

Trần Nhật Trường

Phó Chánh VP

1983

0985100014

3827618

tntruongdt@gmail.com

03

Trần Ngọc Tuấn

Phó Chánh VP

1988

0939840109

trantuantnt@gmail.com

THANH TRA HUYỆN

01

Trần Văn Lắm

Trường phòng

1973

0918667569

02773.827260

tvlam.htn@dongthap.gov.vn

02

Nguyễn Văn Nên

Phó Chánh Thanh tra

1968

0776.827255

02773.827058

nvnen.htn@dongthap.gov.vn

03

Nguyễn Văn Tưởng

Phó Chánh Thanh tra

1968

0979.454070

02773.827260

nvtuong.htn@dongthap.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

01

Nguyễn Hữu Dư

Trưởng phòng

1966

0918993384

02773.821371

Nhdu.htn@dongthap.gov.vn

02

Nguyễn Hữu Lê

P. Trưởng phòng

1968

0913616626

02773.821371

nhle.htn@dongthap.gov.vn

03

Nguyễn Văn Luyện

P. Trưởng phòng

1975

0918611266

02773.821371

nvluyen.htn@dongthap.gov.vn

04

Quách Thị Diệu

P. Trưởng phòng

1981

0916737667

02773.821371

qtdieu.htn@dongthap.gov.vn

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

01

Quảng Thanh Trường

Trưởng phòng

1963

0918324699

3827.554

qttruong.htn@dongthap.gov.vn

02

Đỗ Minh Hoàng

Phó Trưởng phòng

1967

0913.126.543

dmhoang1967@gmail.com  

03

Vũ Văn Bi

Phó Trưởng phòng

1975

0918.497.717

855.9234

vuvanbi7@gmail.com

 

PHÒNG TƯ PHÁP

01

Trần Việt Hùng

Chánh Thanh tra

1965

0913.967258

02773827349

tvhung.htn@dongthap.gov.vn

02

Trương Hồng Hải

Phó Trưởng phòng

1966

0918316430

0673827349

thhai.htn@dongthap.gov.vn

03

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

01

Lê Phước Hậu

Trưởng phòng

1973

0987 580 340

lephuochau.pgd.tamnong@gmail.com

02

Lê Thanh Long

Phó Trưởng phòng

1979

0913 843 992

lethanhlong79@gmail.com hoặc                  ltlong.htn@dongthao.gov.vn

03

Lê Thị Mộng Tuyền

Phó Trưởng phòng

1970

0904 353 413

mongtuyen.pgd.tamnong@gmail.com

04

Nguyễn Văn Kết

Phó Trưởng phòng

1969

0914 679 469

ket.pgd.tamnong@gmail.com

PHÒNG NÔNG NGHIỆP-PTNT HUYỆN

1

Nguyễn Thanh Hồng

Trưởng phòng

1964

0913.991.140

0277.3827.316

nguyenthanhhong.htn@gmail.com

2

Lưu Văn Tiến

Phó Trưởng phòng

1979

0916.777.467

0277.3827.216

luuvantien79@gmail.com

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG HUYỆN

01

Phan Văn Tím

Trưởng Phòng

1972

0945242198

02773828484

Pvtim.htn@dongthap.gov.vn

02

Ca Quốc Khánh

Phó Trưởng Phòng

1967

0919246346

02773828484

cqkhanh.htn@dongthap.gov.vn

03

Đặng Thị Nguyên Hồng

Phó Trưởng Phòng

0397795338

dtnhong.htn@dongthap.gov.vn

PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN HUYỆN

01

Phạm Thị Thu Hồng

Trưởng phòng

1975

0919465464

0673. 828284

ptthong.htn@dongthap.gov.vn

02

Phạm Minh Phụng

Phó Trưởng Phòng

1976

0909 055 965

 

Pmphung.htn@dongthap.gov.vn

03

PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN

01

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Trưởng phòng

1971

0985394952

Ntanguyet.htn@dongthap.gov.vn

02

Nguyễn Thành Trung

Phó Trưởng phòng

1977

0834006699

02773827313

nttrung.htn@dongthap.gov.vn

03

Nguyễn Hùng Cường

Phó Trưởng phòng

1964

0913676358

02773827313

nhcuong.xpc@dongthap.gov.vn

04

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN

01

Lê Thị Thùy Dương

Trưởng phòng

1970

0969155990

02773827658

Lttduong.htn@dongthap.gov.vn

02

Nguyễn Văn Sang

Phó trưởng phòng

1984

0919660338

nguyenthanhsangbtc@gmail.com

03

Nguyễn Thanh Tú

Phó trưởng phòng

1980

0909766757

nguyenthanhtu2009@gmail.com

PHÒNG Y TẾ HUYỆN

01

BS Võ Hùng Em

Trưởng phòng

1962

0917609132

02773507491

Drhungem@gmail.com