HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Trang chủ HĐND HUYỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Năm sinh

Ảnh đại diện

Số Điện thoại

Số ĐT cơ quan

Địa chỉ Mail

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

01

 Huỳnh Thanh Sơn

 Chủ tịch HĐND

1970

 0913967690

  huynhson.vnpt@gmail.com

02

Trần Văn Sang

Phó Chủ tịch HĐND 1982

0916777627   sangtamnongdt@gmail.com
CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
01 Phùng Văn Út Lớn Ban Pháp chế HĐND 1968   02773507235    
02 Phạm Văn Đặng Ban KT-XH – HĐND 1964

     
03 Phạm Thị Hồng Hạnh Ban KT-XH – HĐND 1973

0903 334 378   phamthihonghanh.xpn@gmail.com
Nút: dongthap.gov.vn:8080