Xuất bản thông tin

null Phú Thành A tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Phú Thành A tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Ngày 18/03/2021, Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam xã Phú Thành A huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã Phú Thành A, nhiệm kỳ: 2021 - 2026.

          Tại Hội nghị, lãnh đạo UBMTTQ xã thông qua kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất lựa chọn, giới thiệu và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ: 2021 - 2026 là 46 người. Qua đó Thường trực HĐND xã căn cứ vào khoản 10, Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương “xã có từ năm nghìn dân trở xuống được bầu 25 đại biểu; có trên 5.000 dân thì cứ thêm 2.500 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu”. Tính đến nay, xã Phú Thành A là 11.049 người. Như vậy, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 27. Theo đó thường trực Hội đồng nhân dân xã thống nhất bổ sung thêm 04 đại biểu. Đồng thời bỏ 01 đại biểu khối nhà nước. Như vậy tổng số đại biểu đưa ra ứng cử là 49 người.

          Hội nghị đã tiến hành hiệp thương lấy biểu quyết thống nhất cao. Qua danh sách giới thiệu là 49 người, cao hơn so với Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là 03 người. Trong đó tỷ lệ tái cử đạt 30%; tỷ lệ nữ đạt 35%; tỷ lệ trẻ dưới 40 tuổi đạt 15%; tỷ lệ ngoài Đảng đạt 10%.

                                                                                                                      

                                                                                                          Dương Tấn Hảo