Xuất bản thông tin

null Hội nông dân huyện tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nông dân huyện tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

Ngày 21-01-2021, Hội Nông dân huyện Tam Nông tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện (Khóa VII), nhiệm kỳ 2018-2023 và tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2020.

Trong nữa nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã tích cực tham gia thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án chuỗi giá trị lúa gạo của Huyện, xây dựng nông thôn mới mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà. Quan tâm xây dựng và nhân rộng mô hình liên kết, tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào quy trình sản xuất an toàn. Các phong trào thi đua của Hội được hội viên nông dân tích cực hưởng ứng, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn, kiến thức khoa học, kỹ thuật và tham gia phát triển các mô hình kinh tế hợp tác được chú trọng; xây dựng và nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả...

Phương hướng từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Hội Nông dân huyện sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; Vận động, hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng, phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn.Vận động nông dân tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Dịp này, Hội Nông dân huyện đã khen thưởng nhiều cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023 và năm 2020.

                                                                                            Chí Cường