Xuất bản thông tin

null Ban chấp hành Đảng bộ huyện (khoá XII) họp bất thường

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban chấp hành Đảng bộ huyện (khoá XII) họp bất thường

Ngày 27/11/2020, BCH Đảng bộ huyện Tam Nông đã tổ chức họp bất thường thông qua các tờ trình, chương trình kiểm tra giám sát của BCH đảng bộ huyện khóa XII và Quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo đó, đa số các đại biểu dự họp đều thống nhất nội dung 7 tờ trình và chương trình kiểm tra giám sát, quy chế làm việc của huyện ủy... Đóng góp vào nội dung các văn bản trên, nhiều đại biểu nêu ý kiến bố sung danh mục sản phẩm nếp vào liên kết tiêu thụ để xuất khẩu; đẩy nhanh việc tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm lúa, trái cây theo hướng ổn định lâu dài, bền vững; xã hội hóa đầu tư các công trình hạ tầng phát triển du lịch, đưa điểm Hồ Rừng, xã Phú Cường vào liên kết du lịch vùng; quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã; có giải pháp khai thác hữu hiệu nguồn đất công để thu hút đầu tư phát triển kinh tế, tạo nguồn bổ sung vào ngân sách địa phương và có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sử dụng tốt lao động sau đào tạo, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới để sớm đưa huyện đạt được chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025…

Ông Huỳnh Thanh Sơn - Bí thư Huyện ủy Tam Nông ghi nhận các ý kiến trên; chỉ đạo các ban ngành huyện và các xã-thị trấn nhanh chóng triển khai thực hiện cụ thể từng phân khúc nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, giới thiệu hình ảnh địa phương để thu hút các nguồn lực đầu tư vào huyện, góp phần nâng cao mức sống nhân dân, thúc đẩy nền kinh tế xã hội địa phương phát triển…

                               Trần Trọng Trung