Xuất bản thông tin

null Triển khai, thực hiện ngày pháp luật

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai, thực hiện ngày pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông về hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Tam Nông.

Để triển khai, thực hiện tốt Ngày Pháp luật trên địa bàn huyện; ngày 19/10/2020, Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp  Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã ban hành Công văn số 171/PTP ngày 19 tháng 10 năm 2020 về hướng dẫn hưởng ứng “Ngày pháp luật” năm 2020, trên cơ sở đó phòng đã chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2020.

Theo đó, kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020 các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế để tổ chức tuyên truyền Ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị với các hình thức, hoạt động thiết thực, phù hợp, hiệu quả như: Tổ chức tuyên truyền trực quan, trên hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, Trang thông tin điện tử huyện. Lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các buổi sinh hoạt tại nhà văn hóa khu dân cư,…Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020; phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội, cháy nổ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội, … Việc tổ chức “Ngày Pháp luật Việt Nam” được triển khai nghiêm túc, đảm bảo việc thực hiện thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật và chấp hành pháp luật; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc tìm hiểu, học tập, áp dụng pháp luật. Khuyến khích phát động phong trào thi đua gương mẫu, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, Pháp luật gắn với không ngừng học tập, cập nhật kiến thức pháp luật mới để nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ./.

                               Thùy Nga