Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát công tác triển khai phát triển đô thị của UBND huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện tổ chức giám sát công tác triển khai phát triển đô thị của UBND huyện

Ngày 16-10-2020, Đoàn giám sát của HĐND huyện Tam Nông do ông Trương Văn Sơn – Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã đến giám sát UBND huyện trong công tác triển khai thực hiện nghị quyết số 124 ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị đến năm 2020, định hướng đến 2030.

Theo báo cáo, UBND huyện đã có văn bản gửi Sở xây dựng đề nghị thẩm định trình công nhận Trung tâm xã An Long đạt tiêu chí đô thị loại V. Riêng đối với thị trấn Tràm Chim chưa đủ điều kiện đề nghị công nhận đô thị loại IV do chưa đạt về quy mô dân số và quy mô diện tích đất. Tổng kinh phí ngân sách thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nhằm nâng chất đô thị trong thời gian qua, đối với xã An Long là khoảng 17 tỷ đồng, thị trấn Tràm Chim là hơn 29,7 tỷ đồng. Để phát triển đô thị trong thời gian tới, UBND huyện đã đề ra một số giải pháp như: Triển khai lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tràm Chim để làm cơ sở trình phê duyệt chương trình phát triển đô thị trấn Tràm Chim; ưu tiên sử dụng vốn ngân sách thực hiện các dự án trọng điểm kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; nghiên cứu các chương trình, dự án đặc thù có thể sử dụng nguồn vốn viện trợ từ các tổ chức tài chính trong nước hoặc quốc tế; phát huy nguồn vốn xã hội hóa để tăng cường chất lượng sống trong các khu dân cư, vận động nhân dân tham gia đóng góp nguồn lực vào phát triển hạ tầng đô thị; tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án thuộc Chương trình kết cấu hạ tầng sử dụng nguồn vốn ODA, vốn doanh nghiệp bằng nhiều phương thức như: BOT, BT, PPP...

Qua buổi giám sát, Ông Trương Văn Sơn - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện xem xét lại thẩm quyền của huyện, ngành và xã thị trấn để giải quyết những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện phát triển đô thị thời gian qua. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo UBND thị trấn Tràm Chim và xã An Long phối hợp với các ngành huyện tập trung đầu tư nâng cấp các công trình trọng điểm trên địa bàn theo lộ trình để phát triển đô thị…

                                                                                  Chí Cường