Xuất bản thông tin

null Tổng kết 10 năm công tác gia đình

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết 10 năm công tác gia đình

Ngày 15/10/2020, UBND huyện Tam Nông đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác gia đình giai đoạn 2010 - 2020.

Tại đây, các đại biểu được xem ViDeO Clip kết quả đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam của huyện Tam Nông và nghe các tham luận về Tác động của công tác bình đẳng giới đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện, Tác động của Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đối với công tác gia đình, công tác vận động phòng, chống bạo lực gia đình, công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, vận động nhân dân  thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và Mô hình tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững...

Ông Trần Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện Tam Nông đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được đáng trân trọng và nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của truyền thống gia đình Việt Nam trong cộng đồng xã hội; đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân trong việc quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… Kêu gọi: Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu xây dựng gia đình mình và vận động nhân dân cùng thực hiện; phòng chống bạo lực gia đình, tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp và các gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy…

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 và công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2014 – 2020.

Trần Trọng Trung