Xuất bản thông tin

null Giám sát triển khai quản lý quỹ phòng chống thiên tai và quỹ hỗ trợ nông dân…

Chi tiết bài viết Tin tức

Giám sát triển khai quản lý quỹ phòng chống thiên tai và quỹ hỗ trợ nông dân…

Ngày 22/9/2020, đoàn giám sát của Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông, do ông Phạm Văn Đặng,Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác triển khai thực hiện quản lý Quỹ phòng chống thiên tai và Quỹ hỗ trợ nông dân tại Hội Nông dân và Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.

Theo báo cáo, kết quả thu Quỹ phòng chống thiên tai từ năm 2018 đến tháng 8/2020 của huyện Tam Nông được trên 1 tỷ đồng. Qua đó, huyện đã chi trên 444 triệu đồng thực hiện 3 công trình phòng chống thiên tai... Phòng Nông nghiệp huyện đề nghị nên có biện pháp chế tài đối với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng Quỹ phòng chống thiên tai dẫn đến việc cố tình trì hoãn, lơ là không nộp Quỹ. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã-thị trấn trong việc thu nộp Quỹ hằng năm đúng theo kế hoạch đề ra.

Tổng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đến nay là 558 triệu đồng đã cho 25 hộ vay nuôi lươn tại xã Phú Thành A. Hầu hết hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, góp phần tạo việc làm, tăng nhu nhập kinh tế hộ gia đình, giảm thiểu các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Hội Nông dân đề nghị ngân sách huyện bổ sung nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện để đầu tư các dự án có hiệu quả…

Ông Phạm Văn Đặng đánh giá cao công tác triển khai thực hiện quản lý Quỹ phòng chống thiên tai và Quỹ hỗ trợ nông dân của Phòng Nông nghiệp và Hội Nông dân huyện; ghi nhận đề xuất trên. Ông Đặng yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Hội Nông dân huyện tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã-thị trấn trong việc thu nộp Quỹ và quản lý, thực hiện tốt, hiệu quả hai nguồn Quỹ trên. Hội Nông dân huyện nên tranh thủ ngân sách huyện bình quân mỗi năm 200 triệu đồng bổ sung vào Quỹ và duy trì mở rộng Quỹ hỗ trợ để giúp nông dân phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, góp phần tạo việc làm cho lao động và thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển.

Trần Trọng Trung