Xuất bản thông tin

null Tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân vận và quy chế dân chủ 06 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân vận và quy chế dân chủ 06 tháng đầu năm 2020

Ngày 10-07-2020, Ban Dân vận Huyện ủy Tam Nông tổ chức hội nghị Sơ kết công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở 06 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Ông Trần Văn Tám – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự.

Trong 06 tháng đầu năm các cấp uỷ Đảng đã tăng cường lãnh chỉ đạo công tác dân vận sát với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của địa phương; chính quyền các cấp tích cực thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, trực tiếp đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức đoàn thể mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; nhiều mô hình, điển hình được triển khai nhân rộng mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, đời sống cho đoàn viên, hội viên và nhân dân…Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả.Vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư như: Hội quán, Hợp tác xã, tổ Nhân dân tự quản đã huy động sự đóng góp khá lớn về vật chất, tinh thần của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn và phát triển đô thị.

06 tháng cuối năm, công tác dân vận sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị định, pháp lệnh, kế hoạch số 18 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục lãnh đạo tổ chức triển khai, học tập sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Huyện; nâng cao chất lượng các cuộc vận động; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ; tăng cường công tác giám sát, kiện toàn, cũng cố hoạt động các hội quán trên địa bàn huyện. Trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở sẽ tiếp tục phát huy vai trò của HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; phát huy quyền làm chủ, tiềm năng, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội

                                                                                          Chí Cường