Xuất bản thông tin

null UBND xã Tân Công Sính tự kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị năm 2024

Trang chủ CCHC

UBND xã Tân Công Sính tự kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 20/02/2024 của UBND xã Tân Công Sính về kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023; Thông báo số 142/TB-UBND ngày 20/3/2024 của UBND xã về lịch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024. Tổ kiểm tra CCHC của UBND xã đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC đối với 03 công chức (02 công chức Văn phòng - Thống kê, 01 công chức Tài chính - Kế toán) tại UBND xã.

UBND xã Tân Công Sính thực hiện tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại đơn vị

Qua tổ chức tự kiểm tra, các công chức chuyên môn xã đã tích cực tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện tốt các nội dung:Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ về CCHC theo chỉ đạo của UBND xã; đồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo định kỳ theo quy định; Tham mưu UBND xã ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 02/02/2024 về việc phân công nhiệm vụ các công chức và người hoạt động không chuyên trách thuộc Ủy ban nhân dân xã Tân Công Sính.

Niêm yết, công khai số điện thoại, đường dây nóng tổng đài 1022, hộp thư tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC; Niêm yết đầy đủ các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.

Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định. Việc thực hiện chi tiêu tài chính và quyền lợi của công chức được quy định rõ trong Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý sử dụng tài sản công.

Công chức chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác phối hợp giữa các công chức chuyên môn trong thực hiện một số nhiệm vụ còn hạn chế; việc nghiên cứu, tham mưu một số văn bản đôi lúc chưa kịp thời, còn hạn chế nhất định trong việc ứng dụng công nghệ thông tin xử lý công việc

Trong thời gian tới xã đề ra xã sẽ iếp tục phát huy vai trò của cán bộ, công chức và đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những tồnt tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính ./.

Lê Văn vũ –TT xã Tân Công Sính