Xuất bản thông tin

null Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023

Trang chủ Tin hoạt động

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Xã Phú Thọ được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

Theo đó, huyện Tam Nông có xã Phú Thành B được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xã An Hòa và Phú Thọ được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Công nhận xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao 

Công nhận xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao 

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông và các xã vừa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023 tổ chức công bố đúng quy định, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Đồng thời có kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo qui định của bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; chủ động nâng chất xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu./. 

Thành Long