Xuất bản thông tin

null Đoàn giám sát thường trực HĐND huyện làm việc với UBND huyện về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn giám sát thường trực HĐND huyện làm việc với UBND huyện về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 02/7/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Tam Nông đã làm việc với UBND huyện về công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Theo báo cáo, tổng nguồn vốn giai đoạn 2016 - 2020 được giao 421 tỷ 253 triệu đồng thực hiện 266 công trình. Trong đó, vốn Tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ mục tiêu là 194 tỷ 285 triệu đồng thực hiện 52 công trình và vốn huyện được giao quản lý 226 tỷ 969 triệu đồng thực hiện 214 công trình. Đến nay, đã thi công hoàn thành 240 công trình, trên 319 tỷ đồng; còn 26 công trình đang thi công… Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản không có.

Lãnh đạo UBND huyện kiến nghị Trung ương đơn giản hóa và tích hợp các mẫu biểu báo cáo theo hướng gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Đề xuất Tỉnh ưu tiên đầu tư  cho những huyện có điều kiện đặc biệt khó khăn để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh phân cấp hỗ trợ nguồn vốn đầu tư cho ngân sách cấp huyện thực hiện. Đề nghị các Sở chuyên ngành sớm tham mưu UBND tỉnh nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu cho các địa phương giai đoạn 2021 - 2025...  

Ông Phan Văn Hợp - Chủ tịch HĐND huyện Tam Nông (Trưởng Đoàn khảo sát) đã đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của UBND huyện để  tổng hợp đề xuất về trên giải quyết theo thẩm quyền. Ông Hợp yêu cầu, UBND huyện tăng cường lãnh đạo, điều hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và làm tốt việc khảo sát trước khi lập dự án các công trình; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát quá trình thi công, xây dựng; quan tâm đầu tư thực hiện dự án các công trình phát triển kinh tế-xã hội; ưu tiên thực hiện tại những xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

Trần Trọng Trung