Xuất bản thông tin

null Tam Nông sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06

Trang chủ Tin hoạt động

Tam Nông sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06

Ngày 17/01/2024, Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trần Thanh Nam – Trưởng ban Chỉ đạo đề án 06 chủ trì hội nghị.

Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06

Qua 02 năm triển khai thực hiện đề án 06, các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện nghiêm túc; lực lượng Công an các cấp trong huyện đã làm tốt vai trò thường trực tham mưu và tích cực phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành các các nhóm nhiệm vụ đúng theo tiến độ đề ra; ý thức, tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện Đề án 06 của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương được nâng lên, bước đầu đã tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, tạo tiền đề cơ bản để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trong thời gian tới. Đến nay, đã triển khai thực hiện tổng số 32 nhiệm vụ trong đó thực hiện hoàn thành được 23 nhiệm vụ và 09 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên. Hiện nay có 13/13 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn huyện đã triển khai khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chip tích hợp bảo hiểm y tế.

Lãnh đạo xã, thị trấn phát biểu ý kiến trao đổi tại Hội nghị

Ông Trần Thanh Nam - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để thực hiện có hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn huyện trong năm 2024, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông Trần Thanh Nam yêu cầu các phòng, ban, ngành, thành viên Tổ công tác Đề án 06, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch triển khai đề án; Rà soát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ Đề án 06; Kiện toàn Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai đề án từ cấp huyện, cấp xã. Định kỳ kiểm tra, theo dõi, rà soát các kết quả và nội dung nhiệm vụ, đối chiếu với các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể của Đề án 06, các thay đổi về cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh có liên quan và tình hình thực tiễn triển khai tại đơn vị, địa phương để cập nhật, báo cáo, điều chỉnh công tác triển khai cho phù hợp, đạt hiệu quả. Đồng thời tập hợp báo cáo kết quả gửi về cơ quan thường trực theo đúng quy định./. 

Thành Long