Xuất bản thông tin

null Tập huấn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày 22-05-2020 tại huyện Tam Nông, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn về hướng dẫn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) ISO 9001:2015 của cơ quan hành chính cấp xã năm 2020 cho đại diện lãnh đạo và thư ký ISO các xã, thị trấn và thư ký ISO các đơn vị ngành huyện.

Tại đây, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng -  Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Duy trì và cải tiến HTQLCL…Áp dụng HTQLCL theo TCVN 9001:2015 được coi là phương pháp để giám sát trên thực tế việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, giải quyết quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật; tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong cơ quan, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch và nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                     Chí Cường