Xuất bản thông tin

null Tam Nông có 82% dân số tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Chi tiết bài viết Tin tức

Tam Nông có 82% dân số tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Đến cuối tháng 4/2020, số đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở huyện Tam Nông là 83.105 người. Trong đó, có 5.073 người tham gia BHXH bắt buộc, 468 người tham gia BHXH tự nguyện, 4.423 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 82.637 người tham gia BHYT tự nguyện (tăng 162 người), tỷ lệ bao phủ đạt 82,64%.

Qua đó, BHXH huyện Tam Nông đã thu được 41.315 triệu đồng, đạt 24,8% kế hoạch BHXH tỉnh giao. Trong đó, thu BHXH bắt buộc là 19.608 triệu đồng, thu BHXH tự nguyện 430 triệu đồng, thu BHYT 19.784 triệu đồng và thu bảo hiểm thất nghiệp 1.478 triệu đồng, lãi chậm đóng 15 triệu đồng…

Cùng thời gian trên, BHXH huyện đã chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN kịp thời cho người được hưởng, với 37.621 triệu đồng. Trong đó, chi trả các chế độ BHXH là 18.874 triệu đồng, tạm ứng chi phí KCB BHYT, thanh toán trực tiếp và chăm sóc sức khỏe ban đầu là 18.747 triệu đồng...

                        Trần Trọng Trung.