Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 67/2022/TT-BCA 30/01/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46
2 110/2022/NĐ-CP 30/12/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
3 09/2022/TT-BTP 30/12/2022 Bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
4 110/2022/NĐ-CP 30/12/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
5 25/2022/QĐ-TTg 12/12/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
6 99/2022/NĐ-CP 30/11/2022 Về việc đăng ký biện pháp bảo đảm
7 76/2022/QH15 15/11/2022 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
8 100/2022/NĐ-CP 07/12/2022 Bãi bỏ nghị quyết số 49/2012NQ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2012
9 18/2022/NĐ-HĐND 29/11/2022 Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 13/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin
11 104/2016QH13 19/04/2016 Luật tiếp cận thông tin
12 18/2022/NQ-HĐND 29/11/2022 Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 02/2022/TT-BTP 01/11/2022 Ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại
14 65/2022/TT-BTC 02/11/2022 Quy định chi tiết khoản 2, điều 91 của của Nghị định 98
15 2/2022/TT-VPCP 19/10/2022 Bãi bỏ một phần Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2017 hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
16 07/2022/QH15 16/07/2022 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ
17 03/2022/QH15 17/02/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, Luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự
18 06/2022/QH15 15/07/2022 LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
19 05/2022/QH15 15/07/2022 LUẬT ĐIỆN ẢNH
20 04/2022/QH15 14/07/2022 LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin