Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 11/VBHN-BTNMT 22/11/2023 Thông tư Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp
2 10/2022/TT-BKHCN 01/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tu 26/2019/TT-BKCN
3 13/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
4 67/2022/TT-BCA 30/12/2022 Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tu 64/2014/TT-BCA
5 19/2023/NĐ-CP 28/04/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
6 01/2023/TT-BTP 16/01/2023 Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
7 67/2022/TT-BCA 30/01/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46
8 110/2022/NĐ-CP 30/12/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
9 09/2022/TT-BTP 30/12/2022 Bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
10 110/2022/NĐ-CP 30/12/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
11 25/2022/QĐ-TTg 12/12/2022 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
12 99/2022/NĐ-CP 30/11/2022 Về việc đăng ký biện pháp bảo đảm
13 76/2022/QH15 15/11/2022 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
14 100/2022/NĐ-CP 07/12/2022 Bãi bỏ nghị quyết số 49/2012NQ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2012
15 18/2022/NĐ-HĐND 29/11/2022 Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 13/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin
17 104/2016QH13 19/04/2016 Luật tiếp cận thông tin
18 18/2022/NQ-HĐND 29/11/2022 Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 02/2022/TT-BTP 01/11/2022 Ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại
20 65/2022/TT-BTC 02/11/2022 Quy định chi tiết khoản 2, điều 91 của của Nghị định 98

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin