Xuất bản thông tin

null PHÒNG TƯ PHÁP

Trang chủ CÁC PHÒNG BAN

PHÒNG TƯ PHÁP

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN

 

- Ông: Trần Việt Hùng.

- Sinh năm: 01/10/1965

- Quê quán: Xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Phòng Tư pháp

- Điện thoại di động: 0913967258

- Địa chỉ email: tvhung.htn@gmail.com

--------------------------------------------------

 

 

- Ông: Trương Hồng Hải

- Sinh năm: 08/01/1966

- Quê quán:  Xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng Phòng Tư pháp

- Điện thoại di động: 0918316430

- Địa chỉ email: truonghonghai1966@gmail.com

--------------------------------------------------

 

- Ông: Nguyễn Văn Dững

- Sinh năm: 12/11/1979.

- Quê quán: Xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng Phòng Tư pháp

- Điện thoại di động: 0918715113

- Địa chỉ email: dungpbtdanguyphuduc@gmail.com