Xuất bản thông tin

null Về việc cấp giấy phép xây dựng cho Nguyễn Thị Kim Xuyến - TT Tràm Chim

CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Về việc cấp giấy phép xây dựng cho Nguyễn Thị Kim Xuyến - TT Tràm Chim