Xuất bản thông tin

null Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 43, tờ bản đồ số 45, diện tích 103,0 m2, đất toạ lạc tại xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Chi tiết bài viết

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 43, tờ bản đồ số 45, diện tích 103,0 m2, đất toạ lạc tại xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp