Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông tổ chức kỳ họp lần thứ tư

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông tổ chức kỳ họp lần thứ tư

Ngày 17/01/2022, Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức họp trực tuyến kỳ họp lần thứ tư (đột xuất) cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tam Nông.

Kỳ họp đã thông qua nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Tam Nông với các nội dung như: Đất nông nghiệp diện tích năm 2020 là 42.486,013 ha, diện tích đến năm 2030 là 41.229,997 ha, giảm 1.256,016 ha; đất phi nông nghiệp diện tích năm 2020 là 4.908,27 ha, diện tích  đến năm 2030 là 6.164,234 ha, tăng 1.256,016 ha. Đất chưa sử dụng: không có. Diện tích chuyển mục đích đến năm 2030 là 1.709,53 ha, trong đó: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 1.266,65 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 433,02 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 9,86 ha. Qua đó, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham dự kỳ họp đã biểu quyết thống nhất thông qua nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tam Nông.

                                                                                Chí Cường