Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021

Ngày 08/12/2021, Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, trong công tác thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành và tăng cường trách nhiệm thực thi pháp luật của các đơn vị, địa phương. Các kiến nghị, kết luận thanh tra được quan tâm theo dõi, chỉ đạo thực hiện, các đối tượng thanh tra nghiêm túc thực hiện, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Trong năm, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn Huyện được các ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ngay tại cơ sở; đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích pháp luật để người dân hiểu, tự nguyên chấp hành. Công tác phòng, chống tham nhũng được Huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, hiệu quả; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng trên tất cả các lĩnh vực,…

Kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Thanh Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được năm 2021. Qua đó, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt hơn trong năm 2022 đối với công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nhất là thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất; chủ động nắm tình hình, tổ chức tự kiểm tra phòng, chống tham nhũng tại đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở; giải quyết và tham mưu giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật,…

                                                                                             Chí Cường