Xuất bản thông tin

null Mở rộng kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ e-DongThap đến Tổng đài 1022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Mở rộng kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ e-DongThap đến Tổng đài 1022

Ngày 25/10/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chấp thuận mở rộng kênh tương tác và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ ứng dụng e-DongThap kết nối đến Tổng đài Thông tin Dịch vụ công 1022 Đồng Tháp. Theo đó, thời gian thực hiện chính thức bắt đầu kể từ ngày 01/11/2021.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với VNPT Đồng Tháp chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật của việc tích hợp nêu trên, đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt, hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 1455/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp, tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 Đồng Tháp.

Nguồn CTTĐT tỉnh