Xuất bản thông tin

null Tập huấn hướng dẫn áp dụng thí điểm mô hình quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “khô Phú Thọ”

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn hướng dẫn áp dụng thí điểm mô hình quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “khô Phú Thọ”

Ngày 20/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tập huấn bằng hình thức trực tuyến hướng dẫn áp dụng thí điểm mô hình quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “khô Phú Thọ”, huyện Tam Nông

Người dự tập huấn được bồi dưỡng và trang bị những nội dung cơ bản về điều kiện để được cấp thí điểm, lựa chọn và triển khai áp dụng thí điểm, tổ chức kiểm tra, đánh giá,

Mục đích tập huấn là nhằm nâng cao nhận thức và phổ biến thông tin về nhãn hàng chứng nhận; đánh giá khả năng áp dụng mô hình quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và hoàn thiện mô hình quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “khô Phú Thọ” và nhân rộng việc áp dụng trên thực tế.

Trần Trọng Trung