Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ hai bằng hình thức trực tuyến

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ hai bằng hình thức trực tuyến

Ngày 27/8/2021, Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ hai bằng hình thức trực tuyến để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự,… trên địa bàn Huyện.

Theo báo cáo, mặc dù dịch COVID-19 đã và đang diễn biến rất phức tạp, tác động đến mọi hoạt động, đời sống của người dân nhưng nhờ sự chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế nên 06 tháng đầu năm 2021 tình hình kinh tế - xã hội của Huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực; có 04/24 chỉ tiêu đạt và vượt, 06 chỉ tiêu đạt từ 90% trở lên, 07 chỉ tiêu đạt từ 20% đến dưới 90% và nhiều chỉ tiêu gần đạt so với kế hoạch năm; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; an ninh quốc phòng được giữ vững,...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua 10 Nghị quyết quan trọng. Trong đó, có các Nghị quyết về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung trung tâm xã An Long, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện không còn phù hợp, Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021,... Theo đó, từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung được điều chỉnh giảm vốn 20 công trình, với 7.978 triệu đồng, điều chỉnh tăng vốn 22 công trình, với trên 7.100 triệu đồng, bổ sung 01 công trình, với 800 triệu đồng, bổ sung tất toán 04 công trình, với trên 77,5 triệu đồng; về nguồn vốn thu tiền sử dụng đất, điều chỉnh giảm vốn 22 công trình, với trên 8.894 triệu đồng, điều chỉnh tăng vốn 07 công trình, với trên 859 triệu đồng, bổ sung 09 công trình, với 7.997 triệu đồng và bổ sung tất toán 01 công trình, với trên 37 triệu đồng; vốn Tỉnh hỗ trợ mục tiêu bổ sung trong năm từ vốn ngân sách tập trung và nguồn xổ số kiến thiết là 51 tỷ đồng bố trí cho 10 công trình mới; vốn ngân sách Huyện bổ sung trong năm là 1.500 triệu đồng bố trí 03 công trình khởi công mới,...

          Trần Trọng Trung