Xuất bản thông tin

null Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2021

Thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-UBND-HC ngày 14/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông đã ban hành Công văn số 1326/UBND-VX ngày 14/8/2021 về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Huyện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, huyện Tam Nông tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 25/8/2021. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; giao Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm mục tiêu kiểm soát được dịch trước ngày 25/8/2021./.

Thành Long