Xuất bản thông tin

null Tổ chức tuyên truyền xe lưu động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tổ chức tuyên truyền xe lưu động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 11/5/2021, xã Phú Cường tiếp tục tổ chức tuyên truyền xe lưu động về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, với panô, áp phích tuyên truyền và cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Tổ tuyên truyền lưu động diễu hành tuyên truyền trên các trục đường khu dân cư, với các nội dung tuyên truyền như: mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quyền và nghĩa vụ của Nhân dân trong cuộc bầu cử; các nội dung của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời, lồng ghép tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Tuyên truyền lưu động là một trong những hình thức tuyên truyền thiết thực, mang lại hiệu quả cao, giúp người dân nắm bắt chính xác thông tin, từ đó thực hiện tốt quyền và trách nhiệm công dân của mình. Thời gian tới xã Phú Cường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

           

Nguyễn Hữu Nghĩa

Truyền thanh Phú Cường