Xuất bản thông tin

null Triển khai kế hoạch dự án WB9

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai kế hoạch dự án WB9

Ngày 20-04-2021, Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tam Nông tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động sinh kế năm 2021 thuộc Tiểu Dự án nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (gọi tắt là dự án WB9).

Theo kế hoạch, mục đích của dự án là bảo đảm mục tiêu: tạo vùng thoát lũ, trữ lũ vùng đầu nguồn ở vùng Đồng Tháp Mười; tạo điều kiện sản xuất, lựa chọn được các loại hình sinh kế trong mùa lũ để người dân có thêm thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao giá trị gia tăng của việc sản xuất trong vùng và đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp mùa lũ. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động năm 2021, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ số đầu ra và có đủ cơ sở dữ liệu chứng minh theo quy định. Theo đó đạt các chỉ số đầu ra theo yêu cầu của dự án như: Có 7.613 ha lúa áp dụng một trong những biện pháp để giảm lượng nước tưới và giảm phát thải khí nhà kính; Có 7.613 ha trữ cá tự nhiên hoặc nuôi cá đồng; Có ít nhất 1.948 ha lúa đạt đủ điều kiện sản xuất an toàn thực phẩm; Có ít nhất 3.807 ha sản xuất có giấy chứng nhận Tổ quản lý cộng đồng, tổ hợp tác, HTX; Có ít nhất 1.948 ha lúa có ghi chép nhật ký sản xuất theo hướng dẫn của dự án; Tăng thu nhập cho người dân nhờ sinh kế mùa lũ. Nội dung thực hiện các hoạt động sinh kế phi công trình như: Thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, tham quan học tập, hội thảo, hội thi phát động thực hiện các hoạt động sinh kế nhằm bảo đảm tiến độ mục tiêu, kết quả đầu ra của tiểu dự án; Tiếp tục thực hiện 02 mô hình trình diễn, theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật, nguyên vật liệu đầu vào kịp thời, nâng cao hơn nữa hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường để tiếp tục duy trì, quảng bá, nhân rộng; Hoạt động tổ nhóm hỗ trợ thực hiện các hoạt động sinh kế, vùng đủ điều kiện sản xuất an toàn thực phẩm, sản xuất theo VietGAP; tổ chức hội nghị, hội thảo xúc tiến thương mại, liên kết thị trường…

Các mô hình trình diễn thực hiện từ vụ Đông xuân 2020-2021, các hoạt động khác thực hiện trong năm 2021. Địa điểm thực hiện tại các ô bao trong vùng dự án theo kế hoạch tổng thể, tại 06 xã gồm: An Hòa, An Long, Phú Ninh, Phú Thành A, Phú Thành B và Phú Thọ và tại các điểm mô hình trình diễn (ô bao số 5, xã An Long, ô bao số 13, xã Phú Thọ). Tổng kinh phí thực hiện dự án là hơn 1,7 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí Tỉnh hỗ trợ.

Chí Cường