Xuất bản thông tin

null PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CÁC PHÒNG BAN Chi tiết bài viết

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

- Ông Nguyễn Thanh Hồng

- Sinh năm: ngày 22/10/1964

- Quê quán: xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Thú y

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại di động: 0913 991140

- Địa chỉ email: nguyenthanhhong.htn@gmail.com

------------------------------------------

 

 

 

- Ông Lưu Văn Tiến

- Sinh năm: 19/4/1979

- Quê quán: xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tam Nông.

- Điện thoại di động: 0916 777467

- Địa chỉ email: luuvantien79@gmail.com

------------------------------------------

 

 

- Ông Nguyễn Anh Tàu

- Sinh năm: 04/12/1983

- Quê quán: xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Bảo vệ thực vật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tam Nông.

- Điện thoại di động: 0917 979412

- Địa chỉ email: nguyennhitau@gmail.com