Xuất bản thông tin

null Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Tam Nông

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Tam Nông

Ngày 25/3/2021 Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã đến kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại huyện Tam Nông.

          Với dân số toàn huyện là 100.019 người; số cử tri là 83.959, Ủy ban bầu cử từ huyện đến xã đã thống kê và thành lập 04 tiểu ban; 01 tổ giúp việc; 09 ban bầu cử ở huyện. Ủy ban bầu cử cấp xã không thành lập tiểu ban mà thành lập các tổ giúp việc; 79 ban bầu cử; 81 khu vực bỏ phiếu. Đã tổ chức hiệp thương lần 2 thành công, đúng quy trình và chặt chẽ. Kết quả hiệp thương lần 2 hội đồng nhân dân cấp huyện có 61 người, cấp xã có 564 người được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giới thiệu ra ứng cử.

          Đoàn kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Huyện được thực hiện theo đúng quy định, tiến độ kế hoạch đề ra; có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Có sự nỗ lực tích cực và phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện.  Công tác tuyên truyền về bầu cử được huyện quan tâm, chú trọng tuyên truyền từ chiều rộng đến chiều sâu và lan toả trong nhân dân.
          Qua đó đoàn yêu cầu huyện cần phối hợp trong công tác tuyên truyền để không xảy ra chồng chéo. Đề nghị tổ chức tốt hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng công dân. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ tiểu sử của ứng cử viên.

Hoàn Quân