Xuất bản thông tin

null Tiểu ban tuyên truyền bầu cử họp triển khai kế hoạch tuyên truyền

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tiểu ban tuyên truyền bầu cử họp triển khai kế hoạch tuyên truyền

Ngày 09-03-2021, Tiểu ban Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Tam Nông tổ chức họp triển khai kế hoạch tuyên truyền.

Theo đó, nội dung tuyên truyền nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp; tuyên truyền các quy định của pháp luật; nêu bật những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ; thông tin, tuyên truyền về các cuộc hội nghị hiệp thương; tuyên truyền về sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử; tuyên truyền về quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử; tuyên truyền công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử; tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử…Thời gian tuyên truyền được tiến hành từ nay đến khi công bố kết quả bầu cử, tập trung tuyên truyền cao điểm từ tháng 04/2021 đến ngày bầu cử 23/05/2021 và sau công bố kết quả bầu cử.

Tại cuộc họp, Tiểu ban Tuyên truyền cũng đã phân công nhiệm vụ đối với thành viên của Tiểu ban trong công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử.

                                                                                              Chí Cường