Xuất bản thông tin

null Họp ban chỉ đạo chính quyền điện tử huyện

Trang chủ Tin tức

Họp ban chỉ đạo chính quyền điện tử huyện

Ngày 03-03-2021, Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử huyện Tam Nông tổ chức họp triển khai công tác ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn huyện. Ông Huỳnh Thanh Sơn – Bí thư Huyện ủy đã đến dự.

Nhìn chung hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn huyện từng bước được triển khai hiệu quả. Nhận thức về vai trò và lợi ích của công nghệ thông tin của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân được nâng cao rõ rệt thông qua các chương trình tuyên truyền, phổ biến dưới các hình thức khác nhau. Phương hướng tới, huyện sẽ khai thác, sử dụng nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 595 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống mạng diện rộng, trang Thông tin điện tử huyện để đảm bảo đáp ứng yêu cầu liên thông giữa các ban, ngành và UBND các xã, thị trấn làm tiền đề triển khai các nhiệm vụ, dự án phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử huyện; tiếp tục triển khai thực hiện tốt phần mềm Quản lý văn bản (IDESK); tiếp tục thông tin, tuyên truyền trên hệ thống panô, trang thông tin điện tử huyện, trên hệ thống truyền thanh về ứng dụng công nghệ thông tin trong dịch vụ mức độ 3; thường xuyên cập nhật, đăng tải mới nội dung và ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, hình ảnh phát triển du lịch, kinh tế, xã hội của huyện trên trang thông tin điện tử.

Kết luận tại buổi họp, Ông Trần Thanh Nam – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử huyện đề nghị các ngành, các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt phần mềm IDESK; Phòng VH-TT tiếp tục tổ chức tập huấn kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công viên chức; yêu cầu cán bộ, công viên chức đi đầu trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và vận động người dân thực hiện; UBND các xã, thị trấn đầu tư, trang bị, sửa chữa hệ thống trực tuyến cho đảm bảo phục vụ hội nghị trực tuyến…

                                                                                   Chí Cường