Xuất bản thông tin

null Có 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Có 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo Ủy ban bầu cử huyện Tam Nông cho biết: Toàn huyện có 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện và 77 đơn vị bầu cử cấp xã; số khu vực bỏ phiếu là 81 và số cử tri là 81.521 người... 

09 đơn vị bầu cử được phân chia: đơn vị bầu cử số 1 gồm: xã An Hòa và xã Phú Thành B, số đại biểu HĐND huyện được bầu là 4; đơn vị bầu cử số 2 gồm: xã An Long, số đại biểu HĐND huyện được bầu là 4; đơn vị bầu cử số 3 gồm: xã Phú Ninh, số đại biểu HĐND huyện được bầu là 3; đơn vị bầu cử số 4 gồm: Phú Thành A, số đại biểu HĐND huyện được bầu là 3; đơn vị bầu cử số 5 gồm: xã Phú Thọ, số đại biểu HĐND huyện được bầu là 3; đơn vị bầu cử số 6 gồm: thị trấn Tràm Chim, số đại biểu HĐND huyện được bầu là 3; đơn vị bầu cử số 7 gồm: xã Phú Cường, số đại biểu HĐND huyện được bầu là 3; đơn vị bầu cử số 8 gồm: xã Phú Đức và xã Phú Hiệp, số đại biểu HĐND huyện được bầu là 5 và đơn vị bầu cử số 9 gồm: xã Hòa Bình và xã Tân Công Sính, số đại biểu HĐND huyện được bầu là 3.

Được biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 52, cấp xã là 528; số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 31, cấp xã được bầu là 311. Dự kiến, số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 4 tại đơn vị bầu cử số 4 huyện Tam Nông.

Trần Trọng Trung