Xuất bản thông tin

null Chuẩn bị tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Chuẩn bị tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 26/02/2021, Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc Hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử, đề nghị in ấn và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo cáo đến nay, huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện gồm 15 thành viên, Ủy ban bầu cử cấp xã gồm 132 thành viên. Ủy ban bầu cử huyện thành lập 4 tiểu ban và 1 tổ giúp việc... Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 52, cấp xã là 528; số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 31, cấp xã được bầu là 311. Dự kiến, số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 4 tại đơn vị bầu cử số 4 huyện Tam Nông. Toàn huyện có 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện và 77 đơn vị bầu cử cấp xã; số khu vực bỏ phiếu là 81 và số cử tri là 81.521 người... 

Ông Huỳnh Thanh Sơn - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 của huyện. Quá đó chỉ đạo: thời gian tới, các ngành, các xã - thị trấn đẩy mạnh hơn nữa thông tin, tuyên truyền cho nhân dân nắm chắc quy trình và nguyên tắc bầu cử… Ủy ban bầu cử cấp huyện và xã tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp, tóm tắt tiểu sử của người ứng cử đại biểu HĐND gửi Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở từng đơn vị bầu cử; UBND cấp xã thống kê số lượng, lập danh sách cử tri, chia khu vực bỏ phiếu trình UBND huyện phê chuẩn, nhanh chóng chuẩn bị nội dung hiệp thương lần thứ hai; thành viên ủy ban bầu cử huyện tăng cường đi công tác cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, giám sát, kiểm tra tra, đôn đốc việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội, đại biểu HĐND các cấp tại đơn vị hành chính cấp xã... theo đúng Luật định.

Trần Trọng Trung.