Xuất bản thông tin

null Tổ chức hiệp thương lần thứ I giới thiệu số lượng đại biểu ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức hiệp thương lần thứ I giới thiệu số lượng đại biểu ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 04-02-2021, UBMTTQVN huyện Tam Nông tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người tự ứng cử, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng số đại biểu dự kiến được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 52 đại biểu để bầu 31 đại biểu chính thức. Cơ cấu, thành phần đại biểu được giới thiệu ứng cử: cấp huyện 18 người, các đơn vị hành chính cấp dưới 33 người, tổ chức kinh tế 01 người. Qua hiệp thương, 100% đại biểu dự hội nghị đã thống nhất số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử trên.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, UBMTTQVN huyện sẽ thông báo đến các đơn vị, địa phương tiến hành quy trình giới thiệu người ra ứng cử theo quy định.

Chí Cường