Xuất bản thông tin

null Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm 2021 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm 2021 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Ngày 21/01/2021, BTV Huyện đoàn Tam Nông đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi huyện năm 2021 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào những nhiệm v trọng tâm năm 2021, trong đó tập trung vào các nội dung như: Công tác tuyên truyền phòng, chống TTN VPPL, ma túy trong thanh thiếu nhi, công tác thúc đẩy phát triển khởi nghiệp trong thanh niên, công tác đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cho thanh thiếu nhi, công tác củng cố nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn và Chi đoàn trên đạt chuẩn, công tác thực hiện 3 đề án trọng tâm của Tỉnh: Thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới – Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Thanh niên tham gia công tác phát triển Du lịch; Thanh niên tham gia lao động nước ngoài theo hợp đồng....

Bên cạnh đó, các đại biểu đã ôn lại những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện Bác Hồ trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, khái quát quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930; chặng đường bôn ba 30 năm ở nước ngoài đến ngày 28/01/1941, Bác trở về nước và lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Có thể nói, từ mùa Xuân 1941, sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta do Bác Hồ trực tiếp lãnh đạo đã chuyển sang một thời kỳ mới - thời kỳ nhiệm vụ giải phóng dân tộc được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt là cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 02/9/1945, chiến thắng cuộc xâm lược lần thứ 2 của thực dân Pháp với trận Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954. Đến mùa Xuân 1975 hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Dịp này, Thường trực Huyện đoàn còn lưu ý đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên một số việc phải làm để thực hiện Di chúc Bác Hồ cũng như đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

HĐ Tam Nông