Xuất bản thông tin

null Chi trả trợ cấp một lần theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết bài viết Tin tức

Chi trả trợ cấp một lần theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 08/01/2021, Ban chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần cho 23 đối tượng là những người trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước. Tổng số tiền chi trả trợ cấp lần này trên 53,5 triệu đồng.

Việc chi trả trợ cấp một lần trên đã thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước ta đối với những dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Thành Long