Xuất bản thông tin

null Tăng 764 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Chi tiết bài viết Tin tức

Tăng 764 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Tính đến cuối tháng 11/2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế(BHYT), bảo hiểm thất nghiệp(BHTN) ở huyện Tam Nông là 88.276 người, tăng 764 người so với tháng 10/2020. Trong đó,  BHXH bắt buộc có 6.269 người, BHXH tự nguyện có 1.098 người, BHTN là 5.622 người, BHYT là 87.178 người, tỷ lệ bao phủ đạt 87,18% dân số.

Theo đó, BHXH huyện Tam Nông đã thu được trên 129 tỷ đồng, đạt 77,93% so với kế hoạch Tỉnh giao. Trong đó, BHXH bắt buộc là 63,15 tỷ đồng; BHXH tự nguyện là 1,76 tỷ đồng; BHTN trên 5 tỷ đồng; BHYT gần 59 tỷ đồng; Lãi chậm đóng là 89 triệu đồng. Bên cạnh, BHXH huyện đã chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHTN và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng trên 91 tỷ đồng. Trong đó, chi trả các chế độ BHXH trên 57 tỷ đồng, tạm ứng chi phí KCB BHYT, thanh toán trực tiếp và chăm sóc sức khỏe ban đầu gần 34 tỷ đồng...

Nhiệm vụ chủ yếu trong tháng cuối năm 2020, BHXH huyện sẽ tập trung công tác thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc; công tác thu BHXH tự nguyện; công tác thu BHYT đối tượng tự đóng và BHYT học sinh năm học 2020 - 2021; đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN còn nợ chậm đóng, nợ đọng, nợ kéo dài. Tiếp tục phối hợp các ban, ngành và tổ chức Chính trị - Xã hội liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình…        

                                      Trần Trọng Trung