Xuất bản thông tin

null Ban KTXH HĐND huyện đóng góp văn kiện trình tại kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện khóa XII

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban KTXH HĐND huyện đóng góp văn kiện trình tại kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện khóa XII

Ngày 03/12/2020, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Tam Nông đã tổ chức cuộc họp đóng góp ý kiến các Báo cáo và dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của UBND huyện rình tại kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Các đại biểu cơ bản thống nhất theo Báo cáo, dự thảo Tờ trình, Nghị quyết đã thông qua tại cuộc họp. Qua đó, các đại biểu đề nghị nên viết tóm gọn lại và bố cục Báo cáo cho chặt chẽ... Theo đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020 của huyện đạt 23/26 chỉ tiêu; nên đánh giá rõ hơn nguyên nhân hạn chế của 3 chỉ tiêu chưa đạt trong năm 2020… Thời gian tới, UBND huyện cần có giải pháp thiết thực để lãnh đạo, điều hành thu nợ đọng thuế và các khoản nợ trong dân đạt hiệu quả hơn, tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh - nhất là đại dịch COVID 19, đẩy mạnh công tác phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội - nhất là tội phạm về ma túy...

Trần Trọng Trung