Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020

Ngày 13/11/2020, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Tam Nông đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2020 cho 180 lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng tại các cơ quan đơn vị thuộc các khối cụm thi đua huyện và các đơn vị trường học thuộc UBND huyện

Tại đây, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp triển khai các Nghị định, Quyết định, Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và quy định về xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn tổng kết và bình xét khen thưởng năm 2020 của Tỉnh và Huyện… Qua đó, thống nhất những nội dung, quan điểm mới về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước huyện Tam Nông trong giai đoạn hiện nay, nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở - đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về khen thưởng, giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm vững nghiệp vụ về thi đua khen thưởng để thực hiện đúng, kịp thời.

Trần Trọng Trung.