Xuất bản thông tin

null Bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở năm 2020

Từ ngày 13 - 15/10/2020, Liên đoàn Lao động huyện kết hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tam Nông đã mở lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 1 Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở ở 12 xã-thị trấn và các cơ quan, ban ngành trong huyện.

Tại đây, gần 150 cán bộ công đoàn cơ sở được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác Công đoàn trong tình hình mới thông qua các chuyên đề. Nổi bật là quan điểm của Đảng về công tác Công đoàn trong tình hình mới, một số vấn đề cơ bản của Công đoàn Việt Nam cơ hội và thách thức, công tác kiểm tra-giám sát, thi đua khen thưởng của Công đoàn...

Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàn, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ năng lực hoạt động thực tiễn, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh…

Trần Trọng Trung