Xuất bản thông tin

null Giám sát kết quả ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã-thị trấn

Chi tiết bài viết Tin tức

Giám sát kết quả ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã-thị trấn

Ngày 23/9/2020, đoàn giám sát của ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông do ông Phùng Văn Út Lơn - Trưởng ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã đến giám sát kết quả ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã  - thị trấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay tại 2 xã Tân Công Sính và Hoà Bình.

Theo báo cáo, từ năm 2016 đến nay công tác ban hành nghị huyết của HĐND cấp xã được 2 xã thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định, HĐND xã Tân Công Sính đã ban hành được 51 nghị quyết, HĐND xã Hoà Bình đã ban hành được 47 nghị quyết, các nghị quyết đều được thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu HĐND xã tán thành. Qua giám sát, cho thấy các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục, thời gian, thể thức văn bản được thực hiện đúng theo quy định, các nghị quyết sau khi được thông qua được UBND xã triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và thời gian quy định…

Ông Phùng Văn Út Lớn đánh giá cao công tác ban hành nghị quyết của HĐND tại 2 xã Tân Công Sính và Hoà Bình đồng thời ghi nhận những kiến nghị của địa phương, yêu cầu 2 xã khi nghị quyết được HĐND xã thông qua phải gửi đến phòng tư pháp huyện để thẩm định theo quy định

Thành Long