Xuất bản thông tin

null Tam Nông tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tam Nông tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2020

Ngày 22-09-2020, UBMTTQVN huyện Tam Nông phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2020 cho UBMTTQVN và các tổ chức thành viên, trưởng ban công tác mặt trận khóm ấp và các ủy viên là cá nhân tiêu biểu của Mặt trận các xã, thị trấn trong huyện.

Trong thời gian 03 ngày (22-24/09), các học viên sẽ được báo cáo viên trình bày 05 chuyên đề như: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ Mặt trận các xã thị trấn. Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác Mặt trận ở địa phương.

                                                                                              Chí Cường