Xuất bản thông tin

null Tam Nông đẩy mạnh thực hiện BHYT học sinh năm học 2020 - 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tam Nông đẩy mạnh thực hiện BHYT học sinh năm học 2020 - 2021

Để thực hiện tốt công tác vận động phụ huynh tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) trong năm học 2020 - 2021 đạt 100%, phóng viên Cổng thông tin điện tử huyện Tam Nông có cuộc trao đổi với ông Phạm Hiếu Nghĩa - Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Tam Nông xung quanh vấn đề trên.

PV: Xin ông cho biết Nhiệm vụ và Giải pháp thực hiện BHYT học sinh năm học 2020 – 2021 ?

Ông Phạm Hiếu Nghĩa trả lời.

Trong năm hc 2020-2021, phn đu đt ch tiêu 100% hc sinh trên địa bàn huyện tham gia BHYT theo nhim v ca ngành Giáo dc và Đào tạo được Th tướng Chính ph giao ti Quyết đnh s 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016, v vic điu chnh giao ch tiêu thc hin BHYT giai đon 2016 -2020, góp phn đt ch tiêu t l bao ph BHYT trên đa bàn huyn theo Quyết đnh 264/QĐ-UBND.HC ngày 19/3/2018 ca UBND tnh, v vic điu chnh ch tiêu thc hin bo him y tế giai đon 2018 - 2020.

- Tranh thủ sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Tỉnh, Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện để kịp thời tham mưu và triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác BHYT học sinh trên địa bàn huyện.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền về công tác BHYT học sinh, vận động các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ học sinh tham gia BHYT.

- Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Nhà trường tổ chức tuyên truyn, ph biến ti hc sinh và cha mẹ hc sinh về chính sách BHYT và vai trò, ý nghĩa ca BHYT đi vi công tác chăm sóc, bo v sc khe hc sinh.

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện thường xuyên phát thanh tuyên truyền về chính sách BHYT nói chung và BHYT học sinh nói riêng, thường xuyên viết tin, bài về BHYT học sinh.

- Phối hợp với Ngành Y tế thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho học sinh có thẻ BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho các em được chăm sóc sức khỏe, hưởng các quyền lợi từ chính sách BHYT. Thực hiện thanh toán kịp thời chi phí khám, chữa bệnh trực tiếp đối với các trường hợp không đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật.

- Phối hợp các Nhà trường thực hiện tốt việc thu, nộp tiền, in, cấp thẻ BHYT cho học sinh được kịp thời, hạn chế sai sót làm ảnh hưởng quyền lợi của học sinh.

- Phi hp vi các Trường Trung học phổ thông, Phòng Giáo dc và Đào to thường xuyên theo dõi công tác tổ chức thực hiện để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh. Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác thu bảo hiểm y tế học sinh.

- Phối hợp, hướng dn các Nhà trường t chc tt vic CSSKBĐ cho hc sinh, qun lý và s dng hiu qu ngun kinh phí CSSKBĐ được trích t qu BHYT; đm bo mi hc sinh đu được CSSKBĐ ngay ti trường; Y tế ti trường hc phi đáp ng sơ cp cu các trường hp tai nn xy ra, x lý ban đu các bnh thông thường ti trường trước khi phi hp vi gia đình đ chuyn tuyến trên khi cần thiết; Nâng cao cht lượng CSSKBĐ, to điu kin tt nht đ hc sinh được chăm sóc sc khe, khám chữa bệnh thông qua qu BHYT.

PV: Với cương vị là Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện, ông có Hướng dẫn như thế nào để thực hiện công tác thu BHYT học sinh năm học 2020 - 2021 ?

Ông Phạm Hiếu Nghĩa trả lời.

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Công văn số 1135/BHXH-QLT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp, về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021.

Bảo hiểm xã hội huyện Tam Nông hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh năm học 2020 - 2021 với nội dung như sau:

Mức đóng:

Học sinh thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở và được ngân sách nhà nước hỗ trợ, cụ thể:

- Năm 2020, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 40% mức đóng (trong đó: ngân sách trung ương 30%, ngân sách địa phương 10%), còn lại 60% do học sinh tự đóng: 1.490.000 x 4,5% x 60% = 40.230 đồng/tháng.

- Năm 2021, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng (trong đó: ngân sách trung ương 30%, còn ngân sách địa phương HĐND Tỉnh chưa được phê duyệt), còn lại 70% do học sinh tự đóng: 1.490.000 x 4,5% x 70% = 46.935 đồng/tháng.

Khi Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở thì mức đóng BHYT học sinh sẽ thay đổi theo quy định. Đối với mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương năm 2021, nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt tiếp tục hỗ trợ từ ngân sách địa phương thì cơ quan BHXH sẽ thông báo đến Nhà trường nắm, phối hợp thực hiện.

Phương thức đóng:

Trong năm học 2020 - 2021, thực hiện thu, nộp tiền và phát hành thẻ BHYT học sinh tập trung làm 3 đợt như sau:

  1. Đối với học sinh tham gia BHYT đợt 1:

Thu, nộp tiền và cấp phát thẻ BHYT theo số tháng đã đóng tiền, tương ứng với 15, 14 và 13 tháng, cụ thể:

- Thẻ có giá trị từ 01/10/2020 đến 31/12/2021 (15 tháng), thu và nộp tiền đến ngày 25/9/2020, số tiền:

(40.230 đồng x 3 tháng) + (46.935 đồng x 12 tháng) = 683.910 đồng.

- Thẻ có giá trị từ 01/11/2020 đến 31/12/2021 (14 tháng), thu và nộp tiền đến ngày 25/10/2020, số tiền:

(40.230 đồng x 2 tháng) + (46.935 đồng x 12 tháng) = 643.680 đồng.

- Thẻ có giá trị từ 01/12/2020 đến 31/12/2021 (13 tháng), thu và nộp tiền đến ngày 25/11/2010, số tiền:

(40.230 đồng x 1 tháng) + (46.935 đồng x 12 tháng) = 603.450 đồng.

b. Đối với học sinh tham gia BHYT đợt 2:

Đối với học sinh đã tham gia BHYT năm học 2019 - 2020, tổ chức thu và phát hành thẻ 12 tháng, thẻ có giá trị từ 01/01/2021 đến 31/12/2021. Thu và nộp tiền đến ngày 25/12/2020, số tiền:

46.935 đồng x 12 tháng = 563.220 đồng.

c. Đối với học sinh tham gia BHYT đợt 3:

Tổ chức thu và phát hành thẻ 09 tháng, thẻ có giá trị từ 01/04/2021 đến 31/12/2021. Thu và nộp tiền đến ngày 25/03/2021, số tiền:

46.935 đồng x 9 tháng = 422.415 đồng.

d. Đối với học sinh đủ 6 tuổi vào lớp 1 và học sinh lớp 12:

*  Học sinh đủ 6 tuổi vào lớp 1:

Căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh của từng học sinh, thực hiện thu, nộp tiền và phát hành thẻ BHYT như sau:

- Có ngày, tháng sinh trước ngày 02/10/2014 (có thẻ BHYT trẻ em giá trị đến 30/09/2020): Thu và nộp tiền đến ngày 25/9/2020, thẻ có giá trị 01/10/2020 đến 31/12/2021 (15 tháng), số tiền: 683.910 đồng.

- Có ngày, tháng sinh từ 02/10/2014 đến 01/11/2014 (có thẻ BHYT trẻ em giá trị đến 31/10/2020): Thu và nộp tiền đến ngày 25/10/2020, thẻ có giá trị từ 01/11/2020 đến 31/12/2021 (14 tháng), số tiền: 643.680 đồng.

- Có ngày, tháng sinh từ 02/11/2014 đến 01/12/2014 (có thẻ BHYT trẻ em giá trị đến 30/11/2020): Thu và nộp tiền đến ngày 25/11/2020, thẻ có giá trị từ 01/11/2020 đến 31/12/2021 (13 tháng), số tiền: 603.450 đồng.

- Có ngày, tháng sinh từ 02/12/2014 đến 01/01/2015 (có thẻ BHYT trẻ em giá trị đến 31/12/2020): Thu và nộp tiền đến ngày 25/12/2020, thẻ có giá trị từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 (12 tháng), số tiền: 563.220 đồng.

* Học sinh lớp 12:

Thực hiện thu, nộp tiền và phát hành thẻ BHYT có giá trị đến ngày 30/9/2021. Thời gian tham gia theo các đợt phát hành thẻ BHYT nêu trên.

Ngoài 03 đợt phát hành thẻ BHYT tập trung nêu trên, khi học sinh có nhu cầu tham gia BHYT thì vẫn thực hiện thu và phát hành thẻ BHYT, nhưng phải đảm bảo thẻ BHYT có giá trị từ đủ 03 tháng trở lên.

PV: Xin cảm ơn ông.