Xuất bản thông tin

null Sơ kết công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Sơ kết công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2020

Ngày 15-07-2020, UBND huyện Tam Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng (PCTN) và cải cách hành chính (CCHC) 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.

Trong 06 tháng đầu năm, qua công tác thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành của các đơn vị, cá nhân, giúp tăng cường trách nhiệm thực thi pháp luật của các đơn vị, địa phương; các kiến nghị, kết luận thanh tra được quan tâm theo dõi chỉ đạo thực hiện, các đối tượng thanh tra nghiêm túc thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định,không phát sinh những vụ khiếu nại phức tạp. UBND huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh PCTN, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Do vậy trong kỳ trên địa bàn huyện không có vụ việc tham nhũng nào xảy ra. Trong công tác CCHC, 06 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giải quyết 6.592 hồ sơ, nhìn chung, hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo trước và đúng thời hạn theo quy định; tình hình triển khai thực hiện phần mềm một cửa điện tử trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định, quy trình và thời gian giải quyết.

Phương hướng 06 tháng cuối năm, huyện sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra; giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị còn tồn đọng; tiếp tục thực hiện tốt các quy định về PCTN. Trong công tác cải cách hành chính huyện sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhận thức về CCHC trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; Tiếp tục tuyên tuyền  nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; Tăng cường cải thiện chỉ số PAPI và chuyên mục “Đối thoại cùng nhân dân” trực tiếp trên sóng phát thanh; xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân…

                                                                                      Chí Cường