Xuất bản thông tin

null Sơ kết công tác xây dựng đảng 06 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Sơ kết công tác xây dựng đảng 06 tháng đầu năm 2020

Ngày 26-06-2020, Huyện ủy Tam Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020 và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

06 tháng đầu năm, công tác tổ chức xây dựng Đảng được cấp uỷ các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo chương trình hành động của Huyện uỷ đề ra. Đặc biệt là tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thành công đại hội chi, Đảng bộ cơ sở và hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch đề ra có ý nghĩa quan trọng, làm tiền đề, cơ sở bảo đảm cho thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện; Trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Ủy ban kiểm tra đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhất là trong công tác giải quyết đơn tố cáo có liên quan nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và tham mưu giúp cấp uỷ kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội, thẩm định nhân sự cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp dưới, giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong công tác tuyên giáo đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp và phòng, chống dịch bệnh Covid - 19...

Phương hướng 06 tháng cuối năm 2020, trong công tác xây dựng Đảng, Ban tổ chức sẽ tập trung tham mưu lãnh, chỉ đạo hoàn thành các nội dung cần chuẩn bị trước, trong Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch đề ra, nhất là công tác sắp xếp, bố trí cán bộ trước đại hội gắn với cơ cấu cấp uỷ Huyện; Trong công tác kiểm tra, giám sát, uỷ ban Kiểm tra sẽ tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình các tổ chức Đảng, cán bộ Đảng viên nhất là các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, cán bộ dự nguồn cấp ủy khóa mới, để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện; Công tác tuyên giáo sẽ tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức các buổi gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại của Thường trực Huyện ủy năm 2020 theo kế hoạch đề ra

Phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025, huyện ủy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên nhằm chủ động phòng ngừa hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và Đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp chặt chẽ giữa uỷ ban kiểm tra với các cơ quan, tổ chức Đảng có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Quan tâm củng cố, kiện toàn uỷ ban kiểm tra và cơ quan uỷ ban kiểm tra phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao…

Chí Cường