Xuất bản thông tin

null Thường trực HĐND huyện tam nông khảo sát triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại BQLDA&PTQĐ huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực HĐND huyện tam nông khảo sát triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại BQLDA&PTQĐ huyện

Ngày 25/6/2020, Thường trực HĐND huyện Tam Nông đã tổ chức khảo sát triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện.

Trong 5 năm qua, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện được giao thực hiện chủ đầu tư 184 công trình, dự án giao thông, điện, văn hóa, giáo dục đào tạo, hạ tầng cụm-tuyến dân cư… với trên 699 tỷ đồng. Đến nay, đã có  150 công trình, dự án thi công hoàn thành và đã phê duyệt, quyết toán trên 529 tỷ đồng; còn 34 công trình, dự án đang thi công…

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện kiến nghị cơ quan Quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động xây dựng đối với nhà thầu tư vấn và thi công; mạnh dạn đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu... Đề nghị HĐND huyện tăng cường  công tác giám sát triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020 - 2025. Đề nghị UBND huyện sớm xem xét, đầu tư xây dựng khu tái định cư huyện; đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn của tỉnh hỗ trợ địa phương thẩm định phương án, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất bồi thường, phê duyệt phương án nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng...  

Bà Phan Thị Cẩm Hồng - Phó Chủ tịch HĐND huyện Tam Nông (Trưởng đoàn khảo sát) đã đánh giá cao vai trò, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; chia sẻ khó khăn do cơ chế và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện để làm việc UBND huyện Tam Nông nhằm tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới. Bà Cẩm Hồng yêu cầu, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện nên chủ động thiết lập hồ sơ Dự án sớm để tranh thủ ghi vốn đầu tư; phối hợp chặt chẻ với đơn vị Tư vấn kiểm tra, giam sát để không điều chỉnh nhiều lần, không để các công trình chuyển tiếp sang giai đoạn sau và quan tâm việc giám sát cộng đồng nơi đang thi công công trình để chia sẻ trách nhiệm và đảm bảo thi công công trình đạt chất lượng hơn…

Trần Trọng Trung.